Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία 

 

Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων, ώστε να αποτελούν ένα χώρο που δεν θα εξυπηρετεί μόνο στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων, αλλά και στην εκ νέου προώθηση των αντικειμένων (όπως έπιπλα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ρούχα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, βιβλία, παιχνίδια κλπ) για την επαναχρησιμοποίηση ή την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίησή τους. 

Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους τύπους, τη συλλογή και τη διαχείριση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. 

Ανάπτυξη τοπικών/περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα της αγροδιατροφής.

Σταδιακή υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε πλατείες και εμπορικές οδούς. Τα πλεονεκτήματα από τους υπόγειους κάδους, είναι: α) αισθητική αναβάθμιση, β) αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας των κάδων, γ) αποφυγή δυσοσμίας, δ) αποφυγή καταστροφών τους και ε) μείωση του κόστους και του χρόνου αποκομιδής των σκουπιδιών. 

Πιλοτικό πρόγραμμα για οικογενειακό κάδο.

Κομποστοποίηση: Με χρήση μεγάλων κάδων, που θα υπάρχουν στα πράσινα

σημεία, θα προωθηθεί η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, κρεοπωλεία, μανάβικα κτλ).

Το συμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης των πόλεων προϋπόθεση για την κλιματική ουδετερότητα

 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Οι πόλεις αποτελούν το 4% της έκτασης της ΕΕ, αλλά συγκεντρώνουν το 75% του συνολικού πληθυσμού της.

Ταυτόχρονα, καταναλώνουν περισσότερο από το 65% της παγκόσμιας ενέργειας και είναι υπεύθυνες για πάνω από το 70% των διεθνών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Επομένως, διαφαίνεται ότι οι πόλεις δύνανται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.

Στα πλαίσια του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe 2021-2027 δημιουργήθηκαν οι Ευρωπαϊκές Αποστολές (EU Missions), μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίλυση μερικών από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ επί του παρόντος. Σε αυτές τις αποστολές συγκαταλέγεται το Cities Mission, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030. Οι πόλεις αυτές θα αποτελέσουν κέντρα έρευνας και καινοτομίας και θα δράσουν ως παράδειγμα προς μίμηση και για τις υπόλοιπες πόλεις της ΕΕ.

Οι 100 πόλεις που επιλέχθηκαν στο πρόγραμμα οφείλουν να αναπτύξουν συμβόλαια για το κλίμα, τα Κλιματικά Σύμφωνα Πόλης (ΚΣΠ).

Τα ΚΣΠ αποτελούν διοικητικά εργαλεία βασισμένα στην υφιστάμενη εμπειρία και στους πόρους της εκάστοτε πόλης και παρέχουν ένα νέο πλαίσιο εξέλιξης της πόλης ως σύνολο, αδράχνοντας ευκαιρίες και υπερνικώντας εμπόδια στη διαδρομή προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Παρόλο που τα ΚΣΠ δεν είναι νομικά δεσμευτικά, συνιστούν μία έμπρακτη πολιτική δέσμευση τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εθνικές και περιφερειακές αρχές, όσο και στους δημότες κάθε πόλης.

Ένα ΚΣΠ περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις της πόλης για την κλιματική ουδετερότητα, την στρατηγική της σε όλους τους τομείς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπως η στατική ενέργεια, οι μεταφορές, τα απόβλητα κ.α., αλλά και το επενδυτικό της πλάνο.

Το ΚΣΠ θα πρέπει να σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Αποστολή (EU Mission) θα παρέχει στις πόλεις την απαραίτητη τεχνική, ρυθμιστική και οικονομική υποστήριξη μέσω της ψηφιακής της πλατφόρμας.

Κατά την προετοιμασία του ΚΣΠ είναι αρχικά απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η καταγραφή του ανθρακικού αποτυπώματος της κάθε πόλης, δηλαδή η συνολική παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αστικές δραστηριότητες κατηγοριοποιούνται σε 6 βασικούς τομείς, οι οποίοι είναι οι εξής:
•Στατική ενέργεια
•Μεταφορές
•Απόβλητα
•Βιομηχανικές διεργασίες και χρήση προϊόντων
•Γεωργία, δασοκομίας και άλλες χρήσεις γης 
•Άλλες δραστηριότητες

Το Σχέδιο Δράσης του ΚΣΠ περιγράφει λεπτομερώς πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ της τρέχουσας απογραφής αερίων του θερμοκηπίου της πόλης και όλων των υφιστάμενων και προγραμματισμένων ενεργειών για το κλίμα, αφενός, και του στόχου για την κλιματική ουδετερότητα για το 2030, αφετέρου.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει την υφιστάμενη κατάσταση της κλιματικής
δράσης στην κάθε πόλη, όπου περιλαμβάνονται:

• Βασικά δεδομένα και οπτικοποίηση της πιο πρόσφατης απογραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τον καθορισμό των εκπομπών αναφοράς.
• Ποσοτικοποίηση του χάσματος εκπομπών (χάσμα μεταξύ των εκπομπών αναφοράς (έτος) και του στόχου για την κλιματική ουδετερότητα του 2030).

• Εκτενής κατάλογος σχετικών πολιτικών, στρατηγικών, εννοιών, κανονισμών, καθώς και περιφερειακών και εθνικών νομοθεσιών που επηρεάζουν τη δράση για το κλίμα.

•Ποσοτικοποίηση του χάσματος εφαρμογής (δηλαδή, το χάσμα εκπομπών μείον τις μειώσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί μέσω υφιστάμενων σχεδίων δράσης για το κλίμα/προηγούμενων έργων μετριασμού των αερίων του θερμοκηπίου).

• Χάρτη των κύριων στοιχείων του συστήματος (υποδομές, ικανότητες, διαδικασίες, συμμαχίες, κεφάλαια) που επηρεάζουν το ταξίδι των πόλεων προς την κλιματική ουδετερότητα το 2030 & Περιγραφή και απεικόνιση ενός συμμετοχικού μοντέλου για την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του οικοσυστήματος των ενδιαφερομένων, συνεργασιών με ενδιαφερόμενους φορείς, με άλλα επίπεδα διακυβέρνησης, με τον ιδιωτικό τομέα, με πολίτες, με άλλες πόλεις, με ακαδημαϊκά ιδρύματα ή ιδρύματα έρευνας και καινοτομίας – για να ξεπεραστούν οι αναγνωρισμένοι συστημικοί φραγμοί.

Οι Δήμοι οφείλουν σήμερα να είναι πόλοι ανάπτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης, βιωσιμότητας, αειφορίας, παιδείας και κοινωνικής συνοχής.

Στόχος της παράταξης «Μαζί για τον Τόπο μας» είναι ένας δήμος Ωραιοκάστρου που πατάει γερά στα πόδια του, με ισχυρές υπηρεσίες, οργανωμένος σε σύγχρονα πρότυπα, με κοινωνικό πρόσωπο, κοντά σε κοινωνικές ομάδες που έχουν περισσότερο ανάγκη, με τον πολίτη και την καθημερινότητά του στο επίκεντρο, με ισχυρές αποκεντρωμένες κοινότητες, αξιοποιώντας την περιουσία του, βιώσιμος καιμε εξωστρέφεια.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία και η κλιματική ουδετερότητα αποτελεί προτεραιότητα μας.