Οι Δήμοι οφείλουν να είναι σήμερα πόλοι ανάπτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης, βιωσιμότητας, αειφορίας, παιδείας και κοινωνικής συνοχής. 

Σήμερα η αυτοδιοίκηση απαιτείται να αναλάβει ακόμη πιο ουσιαστικές αρμοδιότητες σε ένα πλαίσιο σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.